KANTOREN EN PTOW

We kregen het bericht via de media dat de Vlaamse overheid in de toekomst extra wil besparen op kantoorlocaties en kantoorruimte.  De reden is onder andere het meer thuiswerken/telewerken.

Als ACOD-Vlaamse overheidsdiensten willen we dat er eerst degelijke onderhandelingen zijn over de herziening van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken (PTOW) vooraleer er bepaalde definitieve beslissingen genomen worden.

Het is voor ons duidelijk dat er strikte afspaken op het vlak van welzijn moeten gemaakt worden waarbij er de combinatie werk-privé, gezondheid, financiële tegemoetkoming en ergonomie centraal staan. Als ACOD-overheidsdiensten hadden we dit ook al geagendeerd op het Sectorcomité XVIII met de Vlaamse regering en de vakbonden.  Wij willen een uniforme thuiswerktoelage of vergoeding voor alle personeelsleden.

Tijdens de onderhandelingen in november en december gaan we onder andere daar op inzetten.

Op ACOD-overheidsdiensten kan je rekenen!

Met vakbondsgroeten,

Chris Moortgat - Jan Van Wesemael
Algemeen Secretarissen ACOD-Overheidsdiensten

 

Herziening omzendbrief PTOW-thuiswerken

Minister Somers kondigt een herziening aan van de omzendbrief (plaats- en tijdsonafhankelijk werken) PTOW - thuiswerken. 

Thuis werken zou de norm worden voor het Vlaams overheidspersoneel.

Met ACOD Overheidsdiensten hadden we reeds aangegeven om de evaluatie en aanpassing te bespreken op het Sectorcomite XVIII. Fijn dat de minister ons nu tegemoet komt.

Graag vatten we spoedig de bespreking en overleg aan op het Sectorcomite/HOC.

We willen een maximale uniforme regeling voor het personeel met de nodige middelen, welzijnsbescherming en verantwoordelijkheden.

Chris Moortgat - Jan Van Wesemael

Algemeen secretarissen
ACOD Overheidsdiensten

Regeling voor het corona-ouderschapsverlof

In opvolging van de bespreking op 11/5 en 25/5 in het Sectorcomité XVIII en na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse regering op 29/5 de regeling voor het corona-ouderschapsverlof in het VPS definitief goedgekeurd.

De regeling werd nog beperkt aangepast mbt de volgende 3 punten, waarvan het 1ste  punt een expliciete vraag was van de vakorganisaties tijdens de onderhandelingen over dit BVR:

  1. Naast ouderschapsverlof, verlof voor deeltijdse prestaties en deeltijdse prestaties wegens chronische ziekte of handicap is het nu ook mogelijk om (mits akkoord van de lijnmanager) een lopend medisch bijstandsverlof, palliatief verlof of zorgkrediet om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.  Als de lijnmanager hiermee instemt en het arbeidsregime hetzelfde blijft, is het bovendien mogelijk om deze verloven met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020 om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.
  2. Het verlof dat een personeelslid omzette naar corona-ouderschapsverlof kan het personeelslid op een later moment opnemen.  Dit is ook mogelijk als het resterende gedeelte minder bedraagt dan de minima voorzien in het VPS
  3. Afstemming op de definitieve federalen regelgeving rond corona-ouderschapsverlof voor de termen 'pleegkind' en 'gehandicapt kind'

Meer informatie over het corona-ouderschapsverlof in zijn geheel is te raadplegen onder de volgende link

https://overheid.vlaanderen.be/personeel/coronavirus-informatie-personeel/corona-ouderschapsverlof

 

website door GESELLE.be | inhoud copyright ACOD Overheidsdiensten