Skip to main content

Meer politieke rechten voor de militairen!

De regeringspartijen hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de militair te wijzigen en hun politieke rechten uit te breiden. Zijn wij als vakorganisatie akkoord met dit voorstel? Uiteraard is ons antwoord volmondig, ja! Maar, wij hebben hierbij toch een bezorgdheid.

 

We zitten namelijk volop in de bespreking over verhoging van onze pensioenleeftijd. We zijn van oordeel dat alle militairen die voor 15 oktober 2016 in Defensie waren hun rechten wat betreft pensioen moeten behouden, net zoals de parlementairen. We kunnen een pensioenverhoging accepteren die ook maatschappelijk werd opgelegd voor de bevolking, namelijk 1 jaar in 2025 en een tweede jaar in 2030.

De huidig spreidstand inzake pensioenleeftijd van de militair t.o.v. de leeftijdsgrens van de rest van de Belgische bevolking heeft een historische grondslag. Van zodra men wil spreken over een grotere leeftijdstoename inzake de pensioenleeftijd bij de militairen, willen wij alle nadelige lasten die voortvloeien uit een militaire loopbaan bespreekbaar maken.

Zo denken we aan het pecuniaire. De laatste loonsverhoging dateert al van 1994! Nog maar gezwegen van de vergoedingen en toelagen. Weet dat we net een onderhandeling achter de rug hebben waarbij we de maaltijdtoelage tijdens een buitenlandse zending hebben besproken. Door in een eerste fase deze toelage te verhogen tot op 65% van de bestaande vergoeding die men uitkeert bij buitenlandse zaken, spreekt men al van een hele verbetering. De maximum die men wenst te betalen is slechts 75% van de toelage die men bekomt bij buitenlandse zaken. Hier is toch duidelijk sprake van een kloof tussen verschillende federale ambtenaren.

Militairen hebben een statutaire impact inzake medische- en fysieke geschiktheidscriteria's. Voldoet men niet meer, dan moet men Defensie verlaten. Tevens hebben ze meer plichten. Zo hebben ze aanwezigheidsplicht. Bij een onwettige afwezigheid worden ze x-aantal dagen later als deserteur beschouwd met alle gevolgen van dien. Ook de gehoorzaamheidsplicht wordt strafrechtelijk ingebed. Op elk moment hebben militairen de plicht om de operationaliteit te garanderen. Hierdoor zijn ze onbeperkt en in alle omstandigheden inzetbaar. Militairen moeten het land moedig en gewetensvol dienen, zonodig op gevaar van hun eigen leven.

Tevens genieten militairen van minder bescherming. Er is geen arbeidstijdregeling zoals voorzien in de Wet van 14 december 2000. Hierdoor is er geen beperking qua inzetbaarheid. Ook de Welzijnswet kan tijdens heel veel specifieke omstandigheden of opdrachten niet worden toegepast. En daarbovenop hebben militairen ook nog eens minder rechten, zoals de politieke rechten, recht van vrije meningsuiting en geen stakingsrecht. We vragen ons af of dit voorstel straks als pasmunt zal worden gebruikt in de bespreking van de militaire pensioenen. Wil men dit voorstel straks vastgrijpen om de gekende spreidstand te verkleinen.

Dit voorstel heeft als doel om de militair tegemoet te komen aan een fundamenteel recht in een democratische samenleving, namelijk zich verkiesbaar kunnen opstellen voor alle mandaten op alle niveaus, maar we moeten helaas vaststellen dat er weerom in dit voorstel beperkingen worden opgelegd aan de militair.

Hans Lejeune